Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

10.09.2018

zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle níže uvedeného rozsahu. Nebude-li zásah proveden do 15. 11. tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozovánéí zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce a.s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a bytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo vzdálenosti 10m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jinýchposorsů dotek s vedením. V případě, že  zásahem může ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860. Bližsí informace o nejmenších vzdáleností větví stromů zde