Jak se chovat při ohrožení

Jak se chovat a co dělat při vzniku mimořádné události

 

viz. na internetových stránkách stránká Civilní ochrany.

O vzniku mimořádné události - například povodni, havárii v chemickém provozu a následném úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel, jsou lidé vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně tísňovými informacemi v rozhlase, televizi, hlášením místního rozhlasu, pomocí pojízdného vozu s megafony a pod. Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí. Siréna varuje. Její zvuk připomíná, že došlo k neočekávané události, která ohrožuje životy občanů, majetek a životní prostředí.

 

Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimních stadionů. Dále je třeba vypnout ventilaci, uzavřít přívody plynu.

Nejnovější a nejdůležitější informace o průběhu mimořádné události a pokyny k chování obyvatelstva přinášejí televizní a rozhlasové stanice i místní rozhlas. Pro případ, že se přeruší dodávka elektrické energie, je dobré mít u sebe rádiový přijímač na baterie, který lze naladit na pásmo VKV (FM), na kterém se tísňové informace vysílají.

Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou.

Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.

Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tom případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

 

 


POKYNY PRO PŘEDPOVODŇOVOU A POVODŇOVOU PŘÍPRAVU


V případě bezprostředního ohrožení vyhledejte úkryt na bezpečném vyvýšeném místě!

 

vchodové dveře a sklepní okénka zabezpečte pytli s pískem nebo zeminou a zapřete trámky uzavřete okna
vyčistěte odtok do kanalizace vyvezte své automobily na bezpečné vyvýšené místo
připravte si trvanlivé potraviny a pitnou vodu, bateriový rozhlasový přístroj a bateriovou svítilnu
cenné předměty a vybavení domácnosti přemístěte do vyšších pater nebo na půdu
zabezpečte hospodářská a domácí zvířata, zajistěte pro ně krmivo a pitnou vodu
vypněte a uzavřete hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu
odstraňte z dosahu povodně nebezpečné látky, které by ve styku s vodou mohly způsobit mimořádnou událost např. ropné produkty, kyseliny, zásady, jedy atd.
připravte si zavazadlo pro krizové situace s doklady, penězi a cennostmi, trvanlivými potravinami a pitnou vodou, osobními léky, hygienickými potřebami, věcmi osobní potřeby, dekou nebo spacím pytlem, svítilnou a malým bateriovým přijímačem
vezměte si nepromokavou obuv a oděv
o ohrožení povodní informujte své sousedy a okolí
pomáhejte dětem, starým, nemocným a tělesně postiženým
o vývoji situace budete informováni na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích - Český rozhlas Hradec Králové, Radio OK, Radio Profil, Radio Černá hora
dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy
do průhledného nepromokavého obalu si připravte informaci o své případné evakuaci
pro případ nutné pomoci záchranářů umístěte do okna ve vyšších patrech bílé prostěradlo nebo ručník

POKYNY PRO VÝRON NEBEZPEČNÝCH ŠKODLIVIN)

 

okamžitě opusťte ohrožený otevřený prostor
vyhledejte úkryt v nejbližší budově v co nejvyšším patře
úkryt vyhledávejte v místnosti na odvrácené straně od místa havárie, nikdy ale ve sklepní nebo suterénní místnosti
uzavřete a utěsněte dveře, okna a ventilační otvory
dýchací cesty chraňte poskládanou navlhčenou tkaninou
připravte si improvizované ochranné prostředky
uhaste otevřený oheň v kamnech a vypněte plynové spotřebiče
zabezpečte hospodářská a domácí zvířata, zajistěte je krmením a vodou
sledujte informace na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích - Český rozhlas, Radio OK, Radio Profil, Radio Černá hora
dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy
pomáhejte ohroženým
o vzniklé situaci informujte své okolí
chráněný prostor opouštějte až na základě oficiálního sdělení nebo pokynu záchranářů nebo na verbální informaci elektronické sirény "Konec poplachu"


POKYNY PRO VÝRON TOXICKÉHO PLYNU LEHČÍHO VZDUCHU

 

vyhledejte úkryt v nejbližší budově v co nejvyšším patře
úkryt vyhledávejte v místnosti na odvrácené straně od místa havárie, nikdy ale ve sklepní nebo suterénní místnosti
uzavřete a utěsněte dveře, okna a ventilační otvory
dýchací cesty chraňte poskládanou navlhčenou tkaninou
připravte si improvizované ochranné prostředky
uhaste otevřený oheň v kamnech a vypněte plynové spotřebiče
zabezpečte hospodářská a domácí zvířata, zajistěte je krmením a vodou
sledujte informace na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích - Český rozhlas, Radio OK, Radio Profil, Radio Černá hora
dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy
pomáhejte ohroženým
o vzniklé situaci informujte své okolí
chráněný prostor opouštějte až na základě oficiálního sdělení nebo pokynu záchranářů nebo na verbální informaci elektronické sirény "Konec poplachu"


POKYNY PRO OHROŽENÍ RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

 

okamžitě opusťte otevřené prostranství a vyhledejte úkryt v nejbližší budově
úkryt vyhledávejte ve sklepních nebo suterénních místnostech nebo alespoň středových místnostech budov
úkryt v okrajových místnostech by měl být na odvrácené straně od místa úniku radioaktivních látek
uzavřete a utěsněte okna, dveře a ventilační otvory
potraviny vložte do igelitových obalů a ty pak uložte do uzavřených prostor, ledniček nebo mrazáků
připravte si improvizované ochranné prostředky
uhaste otevřený oheň v kamnech a vypněte plynové spotřebiče
zabezpečte hospodářská a domácí zvířata
sledujte informace na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích - Český rozhlas Hradec Králové, Radio OK, Radio Profil, Radio Černá hora
dodržujte pokyny záchranářů, státní správy a samosprávy
úkryt opouštějte až na základě oficiálních sdělení, pokynů záchranářů nebo na verbální informaci elektronické sirény "Konec poplachu"

POKYNY PRO ROZSÁHLÝ (VELKÝ PLOŠNÝ) POŽÁR

 

chraňte své životy a zdraví
pomáhejte postiženým, starým , nemocným a tělesně postiženým
vypněte a uzavřete přívody elektrického proudu a plynu
snažte se zamezit šíření požáru před příjezdem hasičů
řiďte se pokyny záchranářů, státní správy a samosprávy
do bezpečné vzdálenosti přemístěte hořlavé, jedovaté a výbušné látky
vyveďte hospodářská a domácí zvířata
vyneste cenné předměty do bezpečné vzdálenosti
na vyzvání poskytněte záchranným složkám pomoc
uvolněte přístupové cesty záchranným složkám, vyvezte z místa požáru své automobily
nepřibližujte se k místu požáru a nekomplikujte činnost záchranných složek
v případě velkých plošných požárů se připravte na evakuaci

 

ČINNOST PŘI SMOGOVÉ SITUACI

 

omezit pohyb venku
místnosti větrat krátkodobě, maximálně 5 minut
těhotným ženám, dětem, starým a nemocným občanům nevycházet ven
mimo uzavřené prostory omezit, nebo zcela vyloučit těžkou fyzickou práci a sportovní aktivity
obohatit svůj jídelníček o zeleninu a ovoce s vysokým obsahem vitamínu C
v případě dýchacích problémů se poradit s ošetřujícím lékařem
omezit jízdy osobními automobily po městě a využívat městskou hromadnou dopravu
omezit produkci škodlivin v interiérech jako např. kouření a práce s těkavými látkami
O konci smogové situace budou občané informováni.


ČINNOST PŘED EVAKUACÍ A OBSAH EVAKUAČNÍHO ZAVAZADLA

 

připravit si evakuační zavazadlo
uhasit otevřený oheň a vypnout nebo uzavřít přívod elektrického proudu, vody a plynu
uzavřít a utěsnit okna a ventilační otvory
uzamknout dveře a zajistit okna a přístupy do domu proti vloupání
na vchodové dveře umístit v nepromokavém obalu informaci se jménem, datumem a hodinou evakuace a případně místem evakuace
informujte o prováděné evakuaci své sousedy a okolí
pomáhejte dětem, starým a nemocným osobám
pokud budete potřebovat pomoc záchranářů, umístěte do okna a na kliku domovních dveří bílé prostěradlo nebo ručník
o vývoji situace budete informováni na naši rozhlasové stanici nebo na dalších regionálních stanicích - Český rozhlas Hradec Králové, Radio Profil, Radio OK, Radio Černá Hora
připravit si evakuační zavazadlo
osobní doklady, peníze a cennosti
základní trvanlivé potraviny a tekutiny na 3 dny
osobní léky a další zdravotnické potřeby
toaletní a hygienické prostředky
jídelní potřeby , předměty denní potřeby (šitíčko, nůž, provázek, otvírák na konzervy)
bateriová svítilna, zápalky, zapalovač
malý bateriový rozhlasový přijímač
spací pytel, deka, přikrývka, karimatka
náhradní prádlo,oblečení a obuv
prostředky na ukrácení dlouhé chvíle