Siréna a varování

sirena

O sirénách - Varování obyvatelstva

 

Poplachové sirény

K rychlému varování většího množství lidí slouží poplachové sirény, které provozuje Hasičský záchranný sbor ČR na celém území ČR, popřípadě jednotlivé obce nebo města. Tyto sirény se ovládají dálkově a jejich zvuk pokrývá téměř 100 % ČR. Sirény mohou být buď rotační, ty umějí jen vydávat typický zvuk, nebo elektronické, které umí kromě houkání i mluvit. Mimo sirény lze tytéž informace slyšet i z místních informačních rozhlasů, které jsou připojeny do stejného systému.

 

Výstražné signály

Sirény pro běžné obyvatele vydávají dva signály. Prvním je zkušební signál, který se nazývá zkouška sirén, tedy 140 sekund trvající stále stejný tón, který slýcháme zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hod. Elektronická siréna zároveň vysílá zvukový signál ve znění: zkouška sirén. V takovém případě není nutné nic dělat, jde jen o zkoušku. Stejný signál se používá například i při uctění piety bez doprovodné informace. Nebezpečí naopak ohlašuje jediný varovný signál, jenž se v ČR používá – kolísavý tón, který trvá 140 sekund. Tento signál se jmenuje všeobecná výstraha a může se až 3x opakovat. Elektronické sirény ho doprovodí mluvenou informací o hrozícím nebezpečí. V případě, že uslyšíš tón všeobecné výstrahy, na nic nečekej a ukryj se v nejbližší budově. Pokud jsi v autě, ihned zastav a běž se schovat do budovy nebo odjeď od místa nehody.

 

Kde se ukrýt

V budově je lepší se schovat ve vyšších patrech. Ihned zavři dveře a všechna okna a vypni klimatizaci. Pokud jde o únik nebezpečné chemikálie nebo radiace, je nutno dveře a okna utěsnit, např. izolepou. Zapni si televizi nebo rozhlas, nejlépe přímo na kanálech České televize nebo Českého rozhlasu. Tam se dozvíš, co se stalo a co máš dělat. Další informace mohou oznamovat reproduktory pouličního rozhlasu, auta policistů a hasičů nebo elektronické sirény. Všechny pokyny přesně a zcela dodržuj. 

Pokud jsi v místě, kde hrozí povodeň a siréna oznamuje záplavovou vlnu, je potřeba se ukrýt na místě, kam se voda nedostane. Nejlepší je vyběhnout na vysoký kopec.


 

utek do budovy

Útěk do budovy

 

utesneni oken

Utěsnění oken a dveří

 

sledovani zprav

Sledování zpráv

na kopec

Na kopci

 

Jak se chránit

V případě, že se musíš chránit před toxickými účinky nebezpečných látek, lze využít tzv. improvizovanou ochranu dýchacích cest a těla. Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti. S jejich pomocí lze chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je nutné dbát následujících zásad:

 • celý povrch těla musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté
 • všechny ochranné prostředky je potřeba co nejlépe utěsnit
 • k dosažení vyšších ochranných účinků je vhodné kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděv v několika vrstvách

Přesné instrukce k improvizované ochraně najdeš na webu www.hzscr.cz

 

Všeobecná výstraha

vseobecny ton

Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech. U elektronických (tzv. „mluvících“) sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) a je doplněna o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televize.

 

Požární poplach

pozarni poplach

Dále se můžeme setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme jej „Požární poplach“ a je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty anebo v případě elektronické sirény napodobením tónu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

 

 Zkušební tón

zkusebni ton

Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební tón“. Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. V případě elektronických sirén je následně vysílána verbální informace „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén.“

 

OBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou  záchranným složkám při zásahu:

 • RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)
 • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci
 • POMÁHEJTE  dle možností sousedům a lidem ve svém okolí
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek
 • UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy