Svoz BIO popelnic

 

V zimních měsících od 30. 11. do 1. 4. aktuálního roku

se z domovních kontejnerů odpady nevyvážejí, ale lze je uložit ve sběrném dvoře.

 

V letních měsících od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku

Obec Záměl zajišťuje odvoz a odstranění bioodpadu, k odvozu využíváme hnědé domovní kontejnery označené samolepkou bioodpadu o objemu 0,24m3.

 

Svoz BIO popelnic na rok 2024

 

Svoz BIO popelnic 2024: svozový den pondělí (první svoz 15.4.2024)

týden: 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48

Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod.

 

 

 

 

popelnice

Jak si pořídit popelnici?

 

Obec Záměl pořídila popelnice na bioodpad pro občany  Záměle, na jedno čp. jedna popelnice.  Popelnice bude obec bezplatně pronajímat po dobu 5 let a poté budou bezplatně přenechány občanům.

Případní zájemci, ať se dostaví na obec k vyzvednutí popelnicev pondělí a středu
od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.

 

 

Biologicky rozložitelný odpad 

 

je druh odpadu, který vzniká údržbou zahrad, veřejných prostranství, parků a lesů. Patří do něj větve stromů, přírodní neupravené dřevo, listí a tráva. Listí a tráva se mohou shromažďovat společně. Větve a masivnější dřevo by se měly ukládat separovaně do sběrného dvora. Trávu a listí se snažíme odstraňovat dříve, než se začne rozkládat. Do bioodpadu nepatří příměsi papíru, plastu, a podobných odpadů. Při terénních úpravách nebo rekonstrukcích zahrad často souběžně vzniká odpad ze zemin a kamení, ten se ale s biodpadem společně neodstraňuje, shromažďuje a odváží se odděleně do sběrného dvora.

 

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je odpad rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, žížal a dalších živých organismů, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu. Po proběhnutí biologického rozkladu se tento odpad mění ve stabilizovanou organickou hmotu.Co můžeme do domovního kontejnéru U L O Ž I T ?
• odpad z tržišť (zbytky ovoce a zeleniny, např. slupky)

• odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, odpad z rostlinných pletiv

• drobné větve, listí, tráva


A co NE ! ! !
• syrové maso a kosti
• konfiskáty živočišného původu
• veškeré zbytky jídel z kuchyní a stravoven
• plastové obaly (kelímky, talířky, tácky a příbory na jedno použití)
• jedlé oleje a tuky
• odpady klasifikované jako nebezpečný odpad, stavební odpad kamení, hlína

 

Bude-li v domovním kontejneru umístěn některý z uvedených odpadů, které nepatří do bioodpadu, nebude Vám domovní kontejnér vyvezen.